GDPR

Rynek Art Sp. z o.o.

 

Niniejsza polityka prywatności stanowi dokument, poprzez który dowiesz się w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu Rynek Art Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, może przetwarzać Twoje dane osobowe, dobrowolnie nam przez Ciebie podane.

Mając na względzie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Rynek Art Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz osób, co do których podjęte zostały lub zostaną działania zmierzające do zawarcia i wykonywania umów.

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Rynek Art Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-057), przy ul. Ozimska 15A/ 3A, REGON: 520684964, NIP:754 334 6746, Nr. KRS: 0000939127.

 

 1. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

- telefonicznie:  694-517-160

- pod adresem poczty elektronicznej: rynek.art@gmail.com

- pod adresem poczty elektronicznej (w zakresie ochrony danych): rynek.art@gmail.com

- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

 

III.            Cele i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Pana/Panią z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu i zakresie wskazanym w stosownym formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Pana/Panią danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

- podstawowe dane identyfikacyjne;

- dane dotyczące adresu korespondencyjnego;

- numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

- adres poczty elektronicznej (o ile został podany);

- inne dane przekazane nam przez Pana/Panią, których przetwarzanie okaże się niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonywania umowy oraz przekazane nam na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 

 1. Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).

 

 1. Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

 1. - z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
 2. - informatyczne;
 3. - płatnicze;
 4. - księgowo – finansowe;
 5. - audytorskie i kontrolne;

 

 

VII.           Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w art. 45 RODO (Ukraina). W tym celu Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia, określone w art. 46 RODO (w szczególności zastosuje standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską), przed przekazaniem Pana/Pani danych osobowych.

 

VIII.         Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania łączących na umów, a po zakończeniu tych umów przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz przez okres, przez który Administrator będzie zobowiązany do przechowywania danych osobowych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. kwestie podatkowe).

 

 1. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych

(jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane są bez podstawy prawnej, lub nie chce Pan/Pani aby zostały one usunięte ponieważ są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu);

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(istnieje możliwość wniesienia, bez względu na przyczyny, sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania o ile wyrażona zostanie uprzednio stosowna zgoda. W konsekwencji czego zaprzestaniemy dalszego ich przetwarzania w tym zakresie).

(istnieje możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw przysługujących Panu/Pani lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

- prawo do przenoszenia danych

(posiada Pan/Pani uprawnienie do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które zostały nam przekazane w celach wskazanych w pkt III, istnieje również możliwość zlecenia przesłania tych danych innemu wskazanemu przez Pana/Panią podmiotowi;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli w Pana/Pani ocenie przekazane nam dane osobowe, które dotyczą Pana/Pani są przetwarzane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

 

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora, z którym kontakt jest możliwy pod danymi wskazanymi w pkt II powyżej.

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Pana/Pani.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych umożliwiających zidentyfikowanie strony stosunku prawnego uniemożliwi zawarcie i późniejsze wykonywanie ewentualnych umów.

 

 1. Polityka plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Czy "Rynek Art Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownicy korzystają z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do potrzeb i preferencji odwiedzających nasze witryny internetowe, bez jednoczesnego identyfikowania czy profilowania konkretnej osoby.

Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?

Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością.

Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:

 1. cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 2. cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego urządzenia.

Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:

 1. cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;
 2. cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics).

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

 1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do preferencji oraz optymalizacji ich działania,
 2. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
 3. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
 4. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

Czy odwiedzający nasze witryny internetowe mają wpływ na korzystanie z plików cookies i czy mogą z niech nie korzystać?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

 1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.
 2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowej) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.
 5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów. 
 • Artistically Painted Mannequins

  Embark on an enthralling artistic journey into an unconventional realm with me. For those in search of an escape from the ordinary, our artistically embellished mannequins present an irresistible opportunity. These meticulously crafted mannequins are more than just sculptures; they are living masterpieces. With their three-dimensional, abstract designs, they inject spaces with an unmatched sense of originality and opulence. Your interior will undergo a remarkable transformation, adopting a character that is both distinctive and enduring. This is art that transcends conventional boundaries, an expressive form that can be admired from every perspective, transforming your space into a realm of its own. Enhance your surroundings and indulge in the extraordinary allure of artistic three-dimensional abstract art. Discover the essence of uniqueness and the pinnacle of luxury.

 • Exquisite Original Paintings

  Experience the world of art in a whole new way at Renata Dyk's Art Gallery. Our exceptional collection of original paintings is available for purchase, and we make it easy for you to acquire these masterpieces. You have two convenient options to own these stunning artworks. You can either visit my studio and select your favorite pieces in person, or simply get in touch with me via text or email at rynek.art@gmail.com. When you choose to connect with me, you're not just buying art – you're embarking on a personalized journey. I take pride in providing expert advice on selecting the perfect colors, sizes, and compositions for your chosen artworks. It's essential to ensure that the paintings harmonize flawlessly with your interior decor. The placement of a painting can make all the difference in how it enhances your space, and I'm here to guide you every step of the way. Let's bring the world of art into your life. Visit my collection to explore our collection, and feel free to reach out for a truly enriching art experience.

 • Distinctive Art Prints

  Discover art in an entirely new light at Renata Dyk's Art Gallery. Our remarkable assortment of original paintings is now within your reach, offering an effortless way to make these masterpieces your own.  With two convenient options, acquiring these stunning artworks has never been easier. You can immerse yourself in the experience by visiting my studio, where you can handpick your favorite pieces in person. Alternatively, you can connect with me effortlessly via text or email at rynek.art@gmail.com. When you choose to engage with me, you're not just purchasing art; you're embarking on a personalized journey. I take immense pride in offering expert guidance, ensuring you select the perfect colors, sizes, and compositions that seamlessly blend with your interior decor. The placement of a painting can be transformative, and I'm dedicated to assisting you every step of the way. Let's infuse your life with the world of art. Explore our collection today, and don't hesitate to reach out for a truly enriching art experience.

 • Art Restoration Mastery

  Art conservation is a deeply cherished pursuit for me. I hold a profound affection for the relics of the past, each one bearing its own captivating narrative. With unwavering dedication, I approach every restoration with meticulous care, leaving no detail overlooked. My mission is clear: to safeguard the artwork's exceptional aesthetics and preserve its very essence. The reinvigoration of a neglected, time-worn masterpiece in my studio brings me immense joy. Witnessing these artworks embark on a fresh journey, teeming with life and renewed vigor, is a gratifying experience beyond words.